Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Found 4 results

2016

Wang, Lei: Yuan, Xiaojun; Ting, MIngfang; Li, Cuihua
Journal of Climate
(2016)
LDEO Publication Number:
7665
Yuan, Xiaojun; Chen, Dake; Li Cuiha and Wang, Lei; Wang Wanqiu
Journal of Climate
(2016)
LDEO Publication Number:
8062

2018

Yuan, Xiaojun; Kaplan, Michael R.; Cane, Mark
Journal of Climate
(2018)
LDEO Publication Number:
8197

2019

Wang, Yunhe; Yuan, Xiaojun; Bi, Haibo; Liang, Yu; Huang, Haijun; Liu, Yanxia
JRG Atmospheres
(2019)
LDEO Publication Number:
8293